Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě
www.babushasicskatechnika.cz
provozovaném Ladislav Babuš od 1.1.2017
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti:
prodávajícího – Ladislav Babuš, sídlem Kuželova 573 Praha 18 psč: 19900
IČ: 46026690
a
kupujícího(podnikatel, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li
smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní
stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174
Vymezení pojmů
Kupujícím – je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem
– je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo s ním
jinak jedná.
Podnikatelem
– je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá
osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností
či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na
účet podnikatele.
Informace před uzavřením kupní smlouvy
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny
jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení
zboží. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby
Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění
nabízeného zboží na webwww.babushasicskatechnika.cz
provozovaném prodávajícím. Kupní smlouva vzniká
odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto
přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail,
na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny)
lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a
opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka
zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného
souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným
způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením
kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo
nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující
zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho
účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího.
Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
Způsob platby a doručení zboží
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
1.Platba v hotovosti
2.Platba dobírkou
3.Platba bankovním převodem
Pro kupujícího je platná cena na stránkách www.babushasicskatechnika.cz
v okamžiku odeslání objednávky.
Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v okamžiku, kdy je v plné výši připsána na
bankovní účet prodávajícího nebo je uhrazena v plné výši v hotovosti prodávajícímu nebo
pracovníkovi přepravní služby či České pošty.
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 pracovních dnů od potvrzení
objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno
„skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů.
Kupující obdrží současně se zbožím také řádný daňový doklad, který je současně dokladem o
zaplacení zboží. Kupující přebírá zboží až v okamžiku, kdy je uhrazena jeho cena v plné výši,
pokud nebylo dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena za dopravu, pokud se
nejedná o deklarovanou dopravu zdarma, viz www.babushasicskatechnika.cz
, sekce „Obchodní podmínky“
Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání
důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní
smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve
lhůtě uvedené v přechozí větě. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před
dodáním zboží.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14
dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s
uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Spotřebitel nemusí
uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle
společnosti či v provozovně.
V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy
spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud
spotřebitel neurčí jinak. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní
dokumentací, nepoškozené, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v
jakém zboží převzal. Vrácení zboží provádí spotřebitel na vlastní náklady. Je-li vrácené zboží
poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit
nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména
odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu
zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc
tohoto druhu obvykle používá,
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad,
může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že
mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná
nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že
věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se
za to, že věc byla vadná již při převzetí. Pokud má zboží uvedeno datum spotřeby na obalu a
tomuto datu odpovídá doba od převzetí kratší než 24 měsíců, je spotřebitel oprávněn uplatnit
právo z vady do tohoto data. Pro kupujícího – podnikatele činí záruční lhůta 12 měsíců, avšak
nejdéle do data spotřeby uvedeného na obalu.
Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění
nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis
závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení
reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě
zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o
reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o
nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci prodávající vyřídí bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně
nedohodnou na delší lhůtě.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny
nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby,
kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní
se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení
reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo
prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a
uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem
plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající
eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich
zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na
elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly
jakékoliv náklady.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2017