Revize a servis HP

Povinnost provádět revize hasících přístrojů ukládá vyhláška č. 246/2001sb. o požární prevenci. Provádíme revize prakticky všech typů hasicích přístrojů. Revize hasicích přístrojů provádíme v místě jejich umístění. Revizní technik po příjezdu provede jejich revizy.

Kontroly hasicích přístrojů

Podle § 2 odst. (3) písm. a) vyhlášky č. 246/2001sb. o požární prevenci jsou hasicí přístroje považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Podle této vyhlášky je nutné provádět na těchto zařízeních pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací může stanovit lhůtu kratší.

Dále je nutno provádět periodické zkoušky podle § 9 vyhlášky o požární prevenci, které se stanovují pro:

  • vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky,
  • ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.

Vyřadit z provozu hasicí přístroj:

  • poškozený, který nelze předepsaným způsobem opravit,
  • u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby,
  • starší 20 let nebo CO2 přístroje starší 40 let.